Izdavačka djelatnost

U izdanju Filozofskoga fakulteta u Rijeci tijekom 2010. i 2011. godine objavljene su dvije znanstvene monografije: Civilna misija sveučilišta: element u tragovima?, autorica dr.sc. Bojane Ćulum i prof.dr.sc. Jasminke Ledić i Promjene u akademskoj profesiji: komparativna analiza, autora dr.sc Nene Rončević i prof.dr.sc. Branka Rafajca.

Obje publikacije se temelje na radu istraživačkog tima s Filozofskog fakulteta u Rijeci, u okviru dvaju projekata: Sveučilište i vanjsko okruženje u kontekstu europskih integracijskih procesa, koji se provodi uz financijsku podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te The Academic Profession and Societal Expectations: Challenges for University Civic Mission, kojeg financira Hrvatska znanstvena zaklada. Ovaj je projekt dio međunarodnog projekta The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges koji se provodi kroz EUROCORES/EuroHESC program Europske znanstvene zaklade (European Science Foundation).

 

Civilna misija sveučilišta: element u tragovima?

Autorice: Bojana Ćulum i Jasminka Ledić

Riječ autorica:

Vjerujemo da većina naših kolegica i kolega doživljava značajne promjene u kojima djeluju sveučilišta te izazove ispunjavanja višestrukih uloga koji se postavljaju pred akademsko osoblje. Prilagođavajući se zahtjevima, opirući se promjenama, ili se pripremajući za njih, nerijetko u svakodnevnom akademskom životu zaboravljamo razmisliti o temeljnim načelima naše akademske djelatnosti: o svrsi sveučilišta, o ciljevima visokoškolskog obrazovanja, o načinima upravljanja i financiranja, a osobito o ulozi suvremenog sveučilišta u ekonomskom razvoju zemlje, te političkom i društvenom životu zajednice u kojoj sveučilišta djeluju. Kakva je naša uloga u razvoju zajednice i društva? Kakvu odgovornost imamo u obrazovanju društveno odgovornih i aktivnih građana koji bi trebali biti nositelji pozitivnih društvenih promjena?

dr. sc. Bojana Ćulum i Prof. dr. sc. Jasminka Ledić

Iz recenzija:

Od prvih stranica u knjizi zamjetna je ne samo stručna i znanstvena zainteresiranost, već i zagovaračka strast koja pokazuje da tema nije slučajno izabrana te da i sama knjiga predstavlja jedan oblik zalaganja za promjene u sveučilišnoj zajednici.

Dr. sc. Tihomir Žiljak

Civilnija sveučilišta mogla bi doprinijeti obnovi i izgradnji povjerenja, množenju socijalnog kapitala i jačanju socijalne kohezije.

Prof. dr. sc. Gojko Bežovan

Odabrana poglavlja knjige

Knjigu je moguće naručiti putem narudžbenice.


 

Promjene u akademskoj profesiji: komparativna analiza

Autori: Nena Rončević i Branko Rafajac

Riječ autora:

Iako brojni autori sustavno upozoravaju da se sustavi visokog obrazovanja u većini visoko razvijenih zemalja nalaze u teškom procesu promjene, i kako živimo u doba visoke nesigurnosti akademske profesije, u Hrvatskoj je I dalje jako malo radova koji se bave promjenama u akademskoj profesiji, a povezanim s aktualnim zbivanjima u visokom obrazovanju.

U ovoj monografiji, uz analizu odrednica akademske profesije i pregled recentnih istraživanja na tu temu, prikazani su rezultati ispitivanja stavova visokoškolskih nastavnika o temama kao što su stanje u karijeri i struci, situacija na radu i radne obveze, nastava, istraživanje i upravljanje unutar sustava visokog obrazovanja. Drugim riječima, istraživanje se bavi temama koji proizlaze iz postojećih trendova i izazova koji se pojavljuju na internacionalnom nivou u akademskoj profesiji: relevantnost, internacionalizacija i upravljanje.

dr.sc. Nena Rončević i Prof.dr.sc. Branko Rafajac

Iz recenzija:

Osobita vrijednost ovoga rada sadržana je u uspješnom nastojanju autora da problematiku akademske profesije kontekstualiziraju u okviru suvremenih trendova i razvoja visokog
obrazovanja na domacoj i meunarodnoj razini. Rezultati i uvidi sadržani u ovom radu dobro će doći i akterima koji utječu na oblikovanje visokoškolske, sveucilišne i znanstvene politike.

prof.dr.sc. Nikša Nikola Šoljan

Ovaj tekst je korisno, dobrodošlo i pravovremeno obogaćivanje korpusa znanstvene i stručne literature iz područja visokog obrazovanja.

doc.dr.sc.Vesna Kovač

Odabrana poglavlja knjige

Knjigu je moguće naručiti putem narudžbenice.


 

Sveučilišni nastavnici i civilna misija sveučilišta

Autorice: Bojana Ćulum i Jasminka Ledić

Riječ autorica:

Prihvaćanje načela civilne misije i njihovo integriranje u svoj svakodnevni nastavni I istraživački rad traži upornost, strpljenje i dugoročnu posvećenost sveučilišnih nastavnika, osobito ukoliko matično sveučilište ne iskazuje institucionalnu privrženost načelima civilne misije. U sveučilišnom okruženju u kojem civilna misija sveučilišta nije institucionalno pozicionirana, promovirana i vrednovana, kao što je slučaj s hrvatskim sveučilištima, stavovi sveučilišnih nastavnika spram civilne misije i društvene odgovornosti prema (lokalnoj) zajednici u kojoj žive i djeluje postaju još važniji. Polazeći od ključne uloge koju sveučilišni nastavnici imaju u uspješnoj integraciji civilne misije u temeljne akademske djelatnosti, u ovoj se knjizi teži dati odgovor na pitanje: U kojoj mjeri i pod kojim uvjetima možemo na sveučilištima u Hrvatskoj očekivati posvećivanje sveučilišnih nastavnika integraciji civilne misije?

dr. sc. Bojana Ćulum i prof. dr. sc. Jasminka Ledić

Iz recenzija:

Ključna vrijednost knjige leži u samoj temi. Intenzivne, a često i kontradiktorne društvene promjene, koje zaista zahvaćaju sve pore društvenog života, utječu naravno i na sveučilišta koja ne samo da moraju osuvremeniti svoje tradicionalne zadaće (obrazovanje i znanost), već su suočena i sa sasvim novim zahtjevima koja se pred njih postavljaju. Autorice te nove zahtjeve sumiraju u okviru koncepta treće, odnosno civilne misije sveučilišta. Ona nije jednoznačna, ona nije jednostavna, ali je sveučilišta ne mogu ignorirati.

Prof.dr.sc. Siniša Zrinšćak (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

U sveučilišnom okruženju u kojem civilna misija sveučilišta nije dostatno institucionalno prepoznata i promovirana, istraživanje stavova sveučilišnih nastavnika spram civilne misije i društvene odgovornosti prema (lokalnoj) zajednici u kojoj žive, ključno je za usmjeravanje razvoja sveučilišta u smjeru osnaživanja treće misije sveučilišta i integracije sveučilišta u zajednici. Svaka sveučilišna sredina iz ovog rada može i mora crpiti relevantne podatke i motivaciju za poboljšanje prakse, promišljanje tekućih i budućih reformi visokoga obrazovanja.

Prof.dr.sc. Snježana Prijić Samaržija (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci)

Ovim istraživanjem autorke daju “glas” sveučilišnim nastavnicima, koji su kao kolektivni akter često nedovoljno prisutni ili, od strane kreatora obrazovnih politika, ocijenjeni kao pasivni u procesima transformacije visokog obrazovanja.

Publikacija predstavlja vrlo važno i dobrodošlo osveženje za diskurze o visokom obrazovanju u regionu. Činjenica da je napisana na jednom od južnoslavenskih jezika trebalo bi da omogući da je čitaju i oni kojima istraživanja obrazovanja možda nisu u okviru profesionalnih interesa, ali koji su zainteresirani za budućnost sveučilišta i njegovu ulogu u društvu. Uzimajući u obzir rastuću važnost visokog obrazovanja za razvoj cijelog regiona, ova tema postajaće sve relevantnija.

Dr. sc. Jana Bačević (Central European University, Budapest)

Odabrana poglavlja knjige

Knjigu je moguće naručiti putem narudžbenice.


 

Održivi razvoj – izazov za sveučilište?

Autori: Nena Rončević i Branko Rafajac

Riječ autora:

Uvjereni smo da je institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje najvažniji socijetalni alat koji društvu stoji na raspolaganju u oživotvorenju održive budućnosti. Pritom je posebno važna, gotovo nezaobilazna, uloga visokoškolskih institucija iz razloga jer one istovremeno vrše i edukaciju ljudi koji će uskoro donositi nove razvojne odluke, zatim ljudi koji će educirati druge naraštaje i istovremeno permanetno koncept održivog razvoja podvrgavaju kritičko-istraživačkoj praksi.

Analiza će pokazati kako je održivost, odnosno integracija održivog razvoja na sveučilištima, važna za sve djelatnosti: nastavu, istraživanje, djelovanje u zajednici i upravljanje institucijom. Zato bi, kad je riječ o održivom razvoju/održivosti, svako sveučilište sebi trebalo postaviti tri temeljna pitanja: Zašto bismo se trebali uključiti?, Što možemo napraviti?, i Kako to organizirati?

dr.sc Nena Rončević i prof.dr.sc. Branko Rafajac

Iz recenzija:

Avtorsko delo Nene Roncevic in Branka Rafajca TRAJNOSTNI RAZVOJ – IZZIV ZA UNIVERZE? predstavlja izvirno znanstveno monogra_jo, ki obravnava zelo pomembna, a mnogokrat preslišana vprašanja zadane problematike trajnostnega razvoja. Avtorja argumentirano odpirata eno od “zadnjih” tabu tem te aktualne in zato stalno prisotne problematike, katerega pomen stalno narašca: koncept trajnostnega razvoja družbe v povezavi s konceptom trajnostnega razvoja univer-ze. Kot globalni cilj dela izstopajo kompleksno zastavljeni (pod)cilji, ki zahtevajo uresnicevanje ozavešcanja družbe in javnosti, pa tudi institucij terciarnega izobra-ževanja, da obravnavajo ta vprašanja, in da krepijo usposobljenost vseh deležni-kov, da ne bodo pristajali na zamolcanje zadanih problemov, ampak jih bodo pove-zovali z najvišjimi ravnmi izobraževanja in, posledicno, znanja.

Red. prof. dr. Jana Goriup

Održivi razvoj je, prema mišljenju autora studije, vizija buducnosti, a održivost razvojni kriterij, koncept i proces unutar kojeg se razvija viša svest u promišljaju posledice ljudskog delovanja na biološke i društvene sisteme. U svestranoj, inspira-tivnoj analizi brojnih mislioca programa održivosti, autori Nena Roncevic i Branko Rafajac osmišljavanje, stvaranje, realizovanje i pracenje održivih rešenja, vide jedino uz saradnju svih ucesnika u društvu, pri cemu okosnicu nalaze u promeni nacina razmišljanja postojeceg (antropocentricnog, materijalistickog) sistema vrednosti u pravcu biocentricnog i holistickog pristupa. Najvredniji deo studije predstavlja otkrivanje svih de_cita univerzitetskog obrazovanja, oživljava-nja i aktualizovanja tzv. Scienti_c literacy, koncepta obrazovanja koji s jedne strane dozvoljava usvajanje „aktuelnog orijentacionog znanja“ a s druge strane omoguca-va ucenje u kontekstima sa znacenjem.

Prof. dr. sc. Milica Andevski

Odabrana poglavlja knjige

Knjigu je moguće naručiti putem narudžbenice.


 

Promjene u akademskoj profesiji: odgovor na izazove u društvu?

Urednica: prof.dr.sc. Jasminka Ledić

Autori: Bojana Ćulum, Jasminka Ledić, Branko Rafajac, Nena Rončević, Marko Turk

Riječ autora:

Posljednjih se godina u javnosti, a posebno u znanstvenim i stručnim krugovima, primjećuje velik interes za visoko obrazovanje. U europskom kontekstu čini se da je ovaj interes dobio poseban zamah Bolonjskim procesom čiji su zagovaratelji, ali i protivnici (primjerice, Liesmann, 2008), potaknuli nove rasprave, ali i oživjeli vječne teme o svrsi visokog obrazovanja. Popularna u stručnom, ali i političkom diskursu, široko korištena sintagma društva znanja zasigurno dopinosi interesu za sektor od kojega se očekuje da taj koncept i realizira. U sjeni interesa za nove i obnovljene teme (visoko obrazovanje kao roba ili javno dobro, financiranje i upravljanje visokim obrazovanjem, efikasnost visokog obrazovanja, internacionalizacija, rangiranje…) naizgled se čini da u sjeni ostaju akteri odgovorni za izvršavanje tradicionalnih ili novih uloga visokog obrazovanja: pripadnici akademske profesije. Nove i obnovljene teme o kojima se vodi rasprava ukazuju na promjene okruženja i kontradiktorna očekivanja koja se postavljaju pred akademsku profesiju.

prof.dr.sc. Jasminka Ledić, urednica

Iz recenzija:

Osobita vrijednost ovoga rada sadržana je u uspješnom nastojanju autora da problematiku akademske profesije kontekstualiziraju u okviru suvremenih trendova i razvoja visokog obrazovanja na domaćoj i međunarodnoj razini. Cijenim da će čitateljstvo u Hrvatskoj, ali i u zemljama regiona, u ovom djelu naći vrijedan resurs za proučavanje položaja i funkcije nastavnog osoblja sveučilišta današnjice/sjutrašnjice.

Dr.sc. Saša Milić, izv.prof.

Monografija Promjene u akademskoj profesiji: odgovor na izazove u društvu?, kojoj su u fokusu pitanja civilne misije sveučilišta i stavovi/iskustva akademskih djelatnika prema njenim različitim aspektima, iznimno je važna publikacija, posebno u hrvatskom kontekstu u kojem se radi o relativno novom području na akademskoj istraživačkoj sceni. Monografija obiluje referiranjem na recentnu međunarodnu i hrvatsku literaturu u području kojim se bavi, a njena vrijednost leži i u komparativnoj dimenziji empirijskih podataka, kao i u predstavljanju ne samo kvantitativnih već i kvalitativnih podataka o raznim aspektima (ne)uključenosti akademskih djelatnika u aktivnosti koje nadilaze njihove tradicionalne uloge nastave i istraživanja.

dr.sc. Karin Doolan, doc.

Odabrana poglavlja knjige

Knjigu je moguće naručiti putem narudžbenice.

Novosti